ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden True Line Investments B.V. – B2B

 

1.     Identiteit van de ondernemer

Naam: True Line Investments B.V.
Vestigingsadres: Marten Meesweg 8, 3068 AV Rotterdam
Telefoonnummer: 010 26 190 19
E-mail: info@truelinehair.nl
Bereikbaarheid: 8.00 – 18.00 uur
KvK-nummer: 63221578
BTW-nummer: NL855143484B01

 

2.     Toepasselijkheid en opdracht

2.1.         Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, (koop)overeenkomsten en leveringen tussen True Line Investments B.V. (hierna te noemen: “True Line”) en de hierna verder te noemen opdrachtgever, waarbij True Line goederen en/of onderdelen van goederen, dan wel diensten aan de opdrachtgever verkoopt, dan wel levert. Inclusief elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen True Line en opdrachtgever.

2.2.         Voordat de overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, worden de algemene voorwaarden aan de opdrachtgever beschikbaar gesteld, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

2.3.         Indien de overeenkomst (op afstand) elektronisch tot stand komt, kunnen de algemene voorwaarden op elektronische weg aan de opdrachtgever ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de opdrachtgever op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

2.4.         Alle diensten en aanbiedingen aan de kant van True Line, onder welke benaming deze bekend mochten zijn en op welke wijzen dan ook gedaan, zijn vrijblijvend, tenzij anders is vermeld.

2.5.         De overeenkomst komt eerst tot stand door schriftelijke bevestiging.

2.6.         Afwijkingen, waaronder begrepen aanvullingen dan wel uitbreidingen van deze algemene voorwaarden, zijn uitsluitend geldig indien deze door beide partijen schriftelijk zijn overeengekomen. In het geval van tegenstrijdige voorwaarden hebben de aanvullingen dan wel uitbreidingen op de algemene voorwaarden voorrang.

2.7.         In het geval enige bepaling van deze algemene voorwaarden – waaronder begrepen aanvullingen dan wel uitbreidingen van deze algemene voorwaarden – nietig is of wordt vernietigd, zullen de de overige bepalingen volledige kracht behouden en zullen de opdrachtgever en True Line in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling(en) overeen te komen. Hierbij zal zoveel mogelijk het doel en de strekking van de algemene voorwaarden in acht worden genomen.

2.8.         True Line wijst de toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden dan de onderliggende nadrukkelijk van de hand.

 

3.     Gegevens opdrachtgever

3.1.         Opdrachtgever staat in voor de juistheid en betrouwbaarheid van de door haar verstrekte gegevens, ook indien deze van derde afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit. Indien deze gegevens niet juist blijken te zijn heeft True Line het recht om de overeenkomst te ontbinden.

3.2.         True Line zal deze gegevens enkel gebruiken om opdrachten te bevestigen en te bekrachtigen onder de toepasselijkheid van de condities en deze algemene voorwaarden.

 

 

4.     Aanbod/overeenkomst

4.1.         Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft, of onder andere voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. De overeenkomst komt tot stand door aanbod en aanvaarding.

4.2.         Indien de opdrachtgever het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigd True Line onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van de aanvaarding niet door True Line is bevestigd, kan de opdrachtgever de overeenkomst annuleren.

4.3.         Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de producten en/of diensten, waarbij de beschrijving voldoende gedetailleerd zal zijn om een goede beoordeling van het aanbod door de opdrachtgever mogelijk te maken. Indien True Line gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze indicatief. Alle afbeeldingen, foto’s, tekeningen en gegevens betreffende specificaties op de internetsite van True Line zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. Er kunnen geen rechten en plichten worden ontleend aan deze afbeeldingen.

4.4.         Ingeval van een eerste aankoop dient de opdrachtgever een starterspakket aan te schaffen.

4.5.         Alleen na uitdrukkelijke toestemming van True Line mag de opdrachtgever, voorafgaande aan de aanschaf van een starterspakket, een proefmonster bestellen. True Line zal daarvoor een proefaccount aanmaken, die de opdrachtgever gedurende 14 dagen ter beschikking heeft. Houd hierbij rekening met een langere levertijd. Onze productietijd is max.5 weken.

4.6.         Kennelijke vergissingen of kennelijke (schrijf)fouten in het aanbod, binden True Line niet.

 

5.     Prijzen

5.1.         Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders door True Line is aangegeven, luiden alle aangegeven prijzen in Euro’s en zijn deze exclusief BTW en andere heffingen van welke aard dan ook opgelegd van overheidswege of marge regeling.

5.2.         Wijzigingen in belastingen, accijnzen en dergelijke heffingen van overheidswege worden zowel in de niet-overeengekomen als overeengekomen prijzen doorberekend.

5.3.         Onverminderd mogen naast de even genoemde wijzigingen tevens prijsstijgingen als gevolg van wijzigingen in fabriek- en/of importeursprijzen en in valutakoersen doorberekend worden aan de opdrachtgever. De opdrachtgever heeft na kennisgeving van deze wijziging het recht de overeenkomst te ontbinden ingeval de verhoging van de bedongen prijs door de verkoper plaatsvindt na het sluiten van de overeenkomst. Ontbinding dient binnen zeven dagen na kennisgeving plaats te vinden.

5.4.         Verzendkosten worden zichtbaar zodra het product is toegevoegd aan de winkelwagen.

5.5.         Prijswijzingen wegens acties die zijn ontstaan nadat een product is besteld zijn niet mogelijk.

5.6.         True Line geeft haar zakelijke afnemers een adviesprijs. Zakelijke afnemers zijn niet verplicht om de producten van True Line voor de adviesprijs te verkopen.

5.7.         Prijzen zijn onderworpen aan indexeringen.

 

6.     Betaling en termijnen

6.1.         Betaling dient te geschieden middels een van de betaalwijzen uit de webshop, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

6.2.         Indien de betalingstermijn is verstreken en betaling is uitgebleven zal aan de opdrachtgever een betalingsherinnering worden gezonden. Deze herinnering wijst de opdrachtgever op het verzuim en geeft aan dat de gelegenheid wordt geboden om binnen 14 dagen na dagtekening te betalen.

6.3.         True Line is bevoegd om na verloop van de voornoemde termijn, zonder nadere ingebrekestelling of aankondiging, tot invordering over te gaan van het aan True Line verschuldigde bedrag.

6.4.         Indien True Line de vordering ter incasso uit handen geeft, is de opdrachtgever de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. Deze kosten worden berekend volgens het incassotarief zoals neergelegd in de Wet Incasso Kosten dan wel de opvolger van deze wet, te vermeerderen met btw, onverminderd het recht van True Line om in plaats daarvan de daadwerkelijke gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen.

6.5.         Indien de opdrachtgever met enige betaling in gebreke is, is True Line gerechtigd om (de uitvoering van) daarmee samenhangende overeenkomsten met de opdrachtgever op te schorten, dan wel te ontbinden.

 

7.     Eigendomsvoorbehoud

7.1.         True Line behoudt het eigendom van de door haar aan de opdrachtgever verkochte goederen zolang opdrachtgever het totaal verschuldigde bedrag uit de overeenkomst niet (volledig) heeft voldaan. Opdrachtgever is verplicht zorg te dragen voor zorgvuldige behandeling van het product en beschikt niet over het recht om goederen aan derden af te staan, in onderpand te geven, te belenen, uit de ruimte van levering te verwijderen of te doen verwijderen totdat de gehele koopsom en eventueel daarbij komende rente en kosten volledig zijn betaald. Bij overtreding van het voorgenoemde, wordt het product direct opeisbaar zonder tussenkomst van de rechter.

7.2.         Dit artikel is eveneens van toepassing indien sprake is van een faillissement.

 

8.     Levering en risico-overgang

8.1.         De opdrachtgever is verplicht zorg te dragen voor:

a.     de bereikbaarheid van de plaats waar de aflevering moet geschieden en dat voorts, voor zover dat in het vermogen ligt, al het mogelijke wordt gedaan om een vlotte aflevering van het bestelde mogelijk te maken;

b.     het in ontvangst nemen van het bestelde;

c.     een eventueel vervangend persoon of personeelslid welke het product in ontvangst kan nemen bij afwezigheid.

8.2.         Gemaakte verzendkosten, alsmede retourkosten zijn voor rekening van de opdrachtgever. Terugbetaling van verzendkosten vindt alleen plaats indien de gehele overeenkomst wordt herroepen.

8.3.         Kosten die ontstaan zijn doordat de opdrachtgever in gebreke is gebleven vanwege het nalaten van artikel 8 lid 1, worden bij de opdrachtgever in rekening gebracht.

8.4.         Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de opdracht zijn, gaat op opdrachtgever over op het moment waarop deze aan opdrachtgever juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van opdrachtgever of van een door opdrachtgever aan te wijzen derden worden gebracht.

 

9.     Annulering

9.1.         Bij de aankoop van producten heeft de opdrachtgever de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden gedurende 14 dagen. Indien binnen deze termijn reeds een afspraak tot levering tussen partijen is overeengekomen, kan de overeenkomst maximaal 24 uur voor het moment van levering worden geannuleerd.

9.2.         De bedenktermijn vangt aan op de dag na ontvangst van het product door de opdrachtgever of een vooraf door opdrachtgever aangewezen en aan True Line bekend gemaakte vertegenwoordiger.

9.3.         Tijdens de bedenktijd zal de opdrachtgever zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Het product zal slechts in die mate uitgepakt mogen worden zover nodig om te beoordelen of het product zal worden behouden. De producten dienen ongebruikt te zijn. Indien de opdrachtgever van het herroepingsrecht gebruik maakt, zullen de producten met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan True Line worden geretourneerd, conform de door True Line verstrekte instructies.

9.4.         De kosten van retourzending komen voor rekening van de opdrachtgever.

9.5.         Bij annuleringen krijgt de opdrachtgever store credit.

 

10.  Conformiteit

10.1.      Het afgeleverde onderdeel bezit de eigenschappen die de opdrachtgever op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mag verwachten. Indien het product niet aan de redelijke verwachtingen voldoet, heeft de opdrachtgever in beginsel recht op vervanging. Indien vervanging niet mogelijk blijkt zal een gelijkwaardig product aangeboden worden, indien dit niet mogelijk blijkt heeft de opdrachtgever het recht om de overeenkomst te ontbinden.

10.2.      Een beroep op non-conformiteit zal niet slagen indien wordt gesteld dat het afgeleverde qua kleur afwijkt van hetgeen is overeengekomen. True Line gebruikt voor haar producten natuurlijk haar, hetgeen tot gevolg kan hebben dat de daadwerkelijke kleur iets kan afwijken van hetgeen onderling is overeengekomen.

10.3.      Opdrachtgever dient bij of onverwijld na levering te onderzoeken of de geleverde zaken c.q. diensten aan de overeenkomst beantwoorden.

10.4.      Vermeende afwijkingen van de redelijke verwachtingen dienen binnen 14 dagen na ontvangst bekend te zijn gemaakt aan True Line.

10.5.      Indien het product bij levering een aantoonbaar defect of gebrek vertoont, kan deze worden omgeruild tegen een gelijkwaardig, vergelijkbaar onderdeel, indien voorradig, binnen 7 dagen te rekenen vanaf de dag na levering. Het product dient in originele staat te retourneren zijn. Indien het product niet voorradig is en de opdrachtgever het gebrek of defect tijdig kenbaar heeft gemaakt, maakt de opdrachtgever aanspraak op gedeeltelijke of algehele terugbetaling van het aankoopbedrag.

10.6.      Voor zover de opdrachtgever het gebrek niet tijdig bekend heeft gemaakt, maakt hij geen aanspraak op enige terugbetaling van gelden of vervanging van het product.

10.7.      Opdrachtgever heeft de verplichting True Line tijdig en schriftelijk te informeren over onjuistheden inzake het geleverde. Meldingen dienen binnen 7 dagen vanaf de leverdatum schriftelijk bij True Line kenbaar te worden gemaakt.

 

11.   Garantie

11.1.      De garantietermijn bedraagt veertien dagen na levering.

11.2.      Garantie bestaat enkel voor zover het gebreken betreft waarvan True Line niet aannemelijk kan maken dat deze het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend gebruik.

11.3.      De garantie vervalt indien het vermeende gebrek ten tijde van het sluiten van de overeenkomst bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn.

11.4.      Uit hygiënisch oogpunt behoudt True Line zich het recht voor om de garantietermijn te laten vervallen indien de producten naar deskundigheid en oogpunt van True Line niet meer te verkopen zijn.

11.5.      True Line kan alleen garantie bieden wanneer de opdrachtgever de producten naar behoren gebruikt. Indien sprake is van het gebruik van silvershampoo of verf zonder enige goedkeuring van True Line vervalt per direct de garantie op het product.

11.6.      Wanneer het product binnen de garantietermijn defect is, behoudens opzet of bewuste beschadiging, heeft de opdrachtgever recht op vervanging van het product. Indien de opdrachtgever geen prijs stelt op de vervanging van het product zal het aankoopbedrag geretourneerd worden.

11.7.      True Line biedt enkel garantie voor zover de producten volgens de richtlijnen van True Line zijn geplaatst. Indien de richtlijnen van True Line niet zijn gehanteerd, kan de opdrachtgever hier geen aansprakelijkheid van True Line aan verbinden.

 

12.  Aansprakelijkheid

12.1.      True Line is niet aansprakelijk voor miscommunicatie, vertraging of niet-deugdelijk ontvangen bestelgegevens en mededelingen die het gevolg zijn van het gebruik van ieder communicatiemiddel, tenzij en voor zover sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van True Line.

12.2.      In alle gevallen is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat tussen partijen is overeengekomen.

 

13.  Overmacht

13.1.      True Line en opdrachtgever zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichtingen jegens elkaar in geval van overmacht.

13.2.      Onder overmacht wordt verstaan, alle van buiten komende aantoonbare onvoorziene oorzaken waarop True Line of opdrachtgever geen invloed konden uitoefenen. Beide partijen hebben het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat de verbintenis nagekomen had moeten zijn.

13.3.      Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan één maand, is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder de verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

 

14.  Klachten

14.1.      Onder klachten wordt verstaan: alle grieven met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst.

14.2.      True Line beschikt over een klachtenprocedure en handelt klachten overeenkomstig deze procedure af. Alle klachten over producten dienen naar True Line te gaan. Indien dit niet rechtstreeks aan True Line wordt gericht, rust op u een doorzendplicht om te zorgen dat de klacht wel bij True Line terechtkomt.

14.3.      Klachten dienen binnen bekwame tijd – doch uiterlijk binnen 7 dagen na constatering – volledig en duidelijk omschreven schriftelijk kenbaar te worden gemaakt aan True Line.

14.4.      Op True Line rust een onderzoeksplicht gedurende één maand nadat True Line bekend is geworden met de klacht. Na deze maand zal True Line een beslissing nemen. Indien uit onderzoek blijkt dat het product niet van True Line afkomstig is, verwijst True Line naar de toepasselijke boeteclausule.

14.5.      In het geval van klachten is het de opdrachtgever verboden om middels social media True Line negatief af te schermen. Klachten dienen onderling tussen partijen opgelost te worden, waarbij True Line haar inspanningsverplichting op zich neemt om de klacht zo goed mogelijk te op te lossen.

 

15.  Toepasselijk recht en forumkeuze

15.1.      De overeenkomst wordt uitsluitend beheerd door Nederlands recht.

15.2.      Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in het Arrondissement Rotterdam, tenzij een geschil voor het Kantongerecht dient, in welk geval naar de regels van de wet dient te worden gehandeld.

 

16.  Wederzijdse verplichtingen

16.1.      Het is opdrachtgever verboden om de producten van True Line via een webshop te verkopen.

16.2.      Opdrachtgever verplicht zich er toe om het logo van True Line – inclusief link naar de website van True Line – op de website te vermelden, dit geldt eveneens voor andere vormen van social media. Tevens dient opdrachtgever de etalageruit te voorzien van een True Line etalagesticker welke True Line zal aanleveren. True Line zal opdrachtgever vermelden op haar website voor consumenten. Indien de overeenkomst tussen partijen tot een einde wordt gebracht, dient de opdrachtgever zorg te dragen voor verwijdering van verwijzingen naar True Line binnen 7 dagen.

16.3.      Opdrachtgever dient de producten van True Line in originele verpakking aan te bieden voor verkoop, het ompakken van de producten van True Line is niet toegestaan.

16.4.      Wanneer opdrachtgever de producten van True Line aanbiedt zonder originele True Line verpakking verbeurt opdrachtgever een direct opeisbare boete ad € 2.000,-. Voor elke volgende dag, een dagdeel hieronder inbegrepen, dat de overtreding voortduurt is de opdrachtgever een boete verschuldigd ad € 500,-, gemaximeerd tot een bedrag ad
€ 50.000,-.

16.5.      Opdrachtgever moet zich verzekeren voor de boete, waarbij de bestuurder mede aansprakelijk wordt gehouden. In dit kader tekent de opdrachtgever de overeenkomst tussen partijen mee.

 

 

17.  Wijziging van de algemene voorwaarden

Wijzigingen in deze algemene voorwaarden zijn slechts van kracht nadat deze op daartoe geëigende wijze zijn gepubliceerd, met dien verstande, dat bij toepasselijke wijzigingen gedurende de looptijd van een aanbod de voor de opdrachtgever meest gunstige bepaling zal prevaleren.